Tuinmannen

Vergelijk gratis en vrijblijvend tussen meerdere Tuinmannen.

Privacy gebruikers Offerte.nl

Via de pagina wil Offerte.nl u informeren over de doeleinden waarvoor Offerte.nl BV uw persoonsgegevens verwerkt, de omstandigheden waaronder zij worden verkregen en het gebruik dat ervan wordt gemaakt.

Offerte.nl BV respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van de website Offerte.nl
Offerte.nl BV spant zich naar alle redelijkheid in om er voor te zorgen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden zoals die in deze Privacy Statement zijn beschreven.

Doeleinden
De door u op Offerte.nl (en subdomeinen) verstrekte persoonlijke gegevens worden gebruikt voor de administratieve afhandeling. Deze gegevens zullen tevens worden verstrekt aan aangesloten bedrijven, om u offertes te kunnen doen laten toekomen of om met u persoonlijke afspraken te kunnen maken naar aanleiding van uw offerteaanvraag.

Via Offerte.nl worden tevens diensten en producten van derden aangeboden. Indien u daarvoor een aanvraag doet, kan de betreffende dienstverlener / aanbieder u verzoeken ter zake persoonsgegevens te verstrekken. Deze persoonsgegevens worden verwerkt door de betreffende aanbieder en wij kunnen daarvoor geen verantwoordelijkheid aanvaarden.

Offerte.nl BV zal uw gegevens verder niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijk bevel. Wij kunnen voor de technische afhandeling echter gebruik maken van diensten van derden en deze derden opdragen namens ons persoonsgegevens te verwerken, een en ander conform deze Privacy Statement.

Algemene informatie
Voor Offerte.nl BV is het interessant te weten welke sites uit ons netwerk het meest bezocht worden en welke door haar aangeboden diensten het meest gewild zijn. Hiervoor zal Offerte.nl BV bepaalde informatie verzamelen onder meer door middel van IP-gegevens en cookies. Met deze informatie kan Offerte.nl BV haar sites en diensten afstemmen op de wensen van de gebruikers. Om het recht van privacy van de gebruikers te beschermen, zal alle informatie die op deze manier wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een gebruiker te identificeren. Cookies worden ook gebruikt om wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden. U heeft de mogelijkheid uw browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd. Hierdoor zal het gebruik van Offerte.nl (en subdomeinen) wel negatief beïnvloedt kunnen worden.

Links
Offerte.nl (en subdomeinen) bevat links naar de websites van onze dochterondernemingen, partners en naar websites van derden. Deze websites kunnen een afwijkend privacybeleid hanteren. Deze Privacy Statement heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van Offerte.nl (en subdomeinen). Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van onze partners of van andere partijen van de privacywetgeving.

Vragen of verzoeken
U kunt op ieder moment besluiten uw persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen. Op verzoek zullen wij uw gegevens uit onze database verwijderen of wijzigen. Indien u vragen of opmerkingen hebt aangaande onze privacybeleid en de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, neemt u contact op via de contact rechtsboven op onze site Offerte.nl (en subdomeinen)

Diversen
De Privacy Statement kan te allen tijde door Offerte.nl BV aangepast worden. Offerte.nl BV adviseert daarom de Privacy Statement regelmatig te bekijken.

Op deze Privacy Statement is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Referenties

"Ik heb een tuinman gevonden voor tuinonderhoud."

H. Boerman - Oss

© 2011 - 2016 Tuinman.nl | Alle rechten voorbehouden